Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Viešojo administravimo kokybės politika
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Apklausa: Renkame įdomiausią Kėdainių rajono savivaldybės istorinį vietovardį
 • Naujienos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
  Komisijos ir darbo grupės
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie šalinamus medžius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
  Tyrimai
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Kontaktai
  Veikla
  Klubai
  Sportas ir laisvalaikis
  Renginių kalendorius
  Programos ir projektai
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Kontaktai
  Veikla
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Naujienos
  Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Naudingos nuorodos
  Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į mokyklos direktoriaus pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas
 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Asmens duomenų apsauga

  Kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną el. p. duomenu.sauga@kedainiai.lt.

   

  PATVIRTINTA
  Kėdainių rajono savivaldybės administracijos
  direktoriaus 2019 m. spalio 8 d. įsakymu
  Nr. AD-1-1155

  DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLĖS

  I SKYRIUS
  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje (toliau – Įstaiga) taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Įstaigoje tvarką siekiant įgyvendinti atskaitomybės principą.
  2. Įgyvendinant duomenų subjekto teises vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu ( ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
  3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) 2016/679 vartojamas sąvokas.
  4. Taisyklės parengtos vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679.

  II SKYRIUS
  TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ

  5. Informacija apie Įstaigoje atliekamą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, nurodyta Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose, pateikiama raštu, žodžiu, elektroninių ryšių priemonėmis ir/arba Įstaigos interneto svetainėje.
  6. Informacija apie duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymą pateikiama asmens duomenų gavimo metu.
  7. Kai duomenų subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, apie šio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą informuojama:
  7.1. per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes;
  7.2. jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu; arba
  7.3. jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą.

  III SKYRIUS
  TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS

  8. Įstaiga, esant duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi pateikti:
  8.1. informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;
  8.2. su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi;
  8.3. tvarkomų asmens duomenų kopiją.
  9. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų kopija ir kita forma, nei Įstaiga pateikia, tačiau už tai gali būti imamas mokestis, apskaičiuotas pagal administracines išlaidas, jei Įstaigos vidaus teisės aktai nenustato kitaip.

  IV SKYRIUS
  TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS

  10. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti.
  11. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, Įstaiga gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
  12. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Įstaiga šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

  V SKYRIUS
  TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS („TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM“)

  13. Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais tik dėl šių asmens duomenų, tvarkomų žemiau nurodytais tikslais:
  13.1. kai duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  13.2. tvarkant asmens duomenis duomenų subjekto sutikimo pagrindu, kai šis sutikimas atšaukiamas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis;
  13.3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  13.4. kitais Įstaigos vidaus taisyklėse arba galiojančiuose teisės aktuose numatytais atvejais.
  14. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali būti neįgyvendinta Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.
  15. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Įstaiga šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

  VI SKYRIUS
  TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ

  16. Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Įstaiga privalo įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.
  17. Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo panaikinimą duomenų subjektas raštu, žodžiu arba elektroninių ryšių priemonėmis yra informuojamas.
  18. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (kurių tvarkymas apribotas pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Įstaiga šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.

  VII SKYRIUS
  TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

  19. Duomenų subjekto teisę į duomenų perkeliamumą, numatytą Reglamento (ES) 2016/679 20 straipsnyje, Įstaiga įgyvendina tik dėl šių asmens duomenų, tvarkomų žemiau nurodytais tikslais:
  19.1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
  19.2. kai tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
  19.3. kitais Įstaigos vidaus taisyklėse arba galiojančiuose teisės aktuose numatytais atvejais.
  20. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.
  21. Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą, turi nurodyti, ar pageidauja, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui.
  22. Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į duomenų valdytoją dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.

  VIII SKYRIUS
  TEISĖ NESUTIKTI SU DUOMENŲ TVARKYMU

  23. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsniu, turi teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Įstaiga tvarkytų jo asmens duomenis šiais atvejais:
  23.1. kai asmens duomenų tvarkymas prieštarauja teisės aktų reikalavimams;
  23.2. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
  23.3. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.
  23.4. kitais Įstaigos vidaus taisyklėse arba galiojančiuose teisės aktuose numatytais atvejais.
  24. Apie duomenų subjekto teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu Įstaiga informuoja pateikiant informaciją interneto svetainėje, raštu arba žodžiu.   
  25. Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

  IX SKYRIUS
  TEISĖ REIKALAUTI, KAD NEBŪTŲ TAIKOMAS TIK AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ, GRINDŽIAMAS SPRENDIMAS

  26. Šiais atvejais duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamas sprendimas ir toks sprendimas būtų peržiūrėtas:
  26.1. kai dėl tokio automatizuoto duomenų tvarkymo duomenų subjektui galėtų kilti didelės teisinės pasekmės arba toks duomenų tvarkymas jam panašiu būdu darytų didelį poveikį ir
  26.2. galiojančiuose teisės aktuose nėra nustatyta, kad toms konkrečiai duomenų tvarkymo operacijoms ši duomenų subjekto reikalavimo teisė netaikoma.
  27. Duomenų subjektui kreipusis dėl automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo peržiūros, duomenų valdytojas, turi atlikti išsamų visų svarbių duomenų, įskaitant ir duomenų subjekto pateiktos informacijos, vertinimą.

  X SKYRIUS
  PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS

  28. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis Įstaigai el. pašto adresu duomenu.sauga@kedainiai.lt.
  29. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba patvirtinus tapatybę elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
  30. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.
  31. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
  32. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.
  33. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir kitus duomenis, jei tai nustato Įstaigos vidaus taisyklės bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.
  34. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
  35. Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Taisyklių priede nurodytos formos prašymą.
  36. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną adresu J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai, el. paštas duomenu.sauga@kedainiai.lt. Siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

  XI SKYRIUS
  PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS

  37. Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
  38. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Taisyklių IX skyriuje nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.
  39. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.
  40. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba.
  41. Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai, jei Įstaigos vidaus taisyklės ar galiojantys teisės aktai nenumato kitaip.
  42. Įstaiga veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant duomenų subjekto teises, duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė vdai.lrv.lt,  taip pat teismingam teismui.  
  43. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į teismą.

  PRAŠYMAS ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES)

  Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-06 16:36:22

  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.