Kedainių rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 36
57288 Kėdainiai
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 500
Faks. (8 347) 61 125
El. paštas info@kedainiai.lt


  Meras
 • Darbotvarkė
 • Priėmimo valandos
 • Mero pavaduotojas
 •   Kairėje
 • Teisės aktų paieška
 • Kėdainių rajono savivaldybės piliečių chartija
 • Elektroninės paslaugos
 • Strateginis veiklos planas
 • Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
 • E. Žemėlapis
 • Tarybos posėdžių transliacija
 •   Vertikalus meniu
 • Apklausa
 • Naujienos
 • Aktualijos
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Kontaktai
  Metų veiklos uždaviniai
  Įstaigos teikiančios viešąsias paslaugas
 • Savivalda
 • Meras
  Darbotvarkė
  Priimamojo darbo laikas
  Mero pavaduotojas
  Taryba
  Tarybos reglamentas
  Tarybos nariai
  Tarybos frakcijos
  Tarybos komitetai
  Komisijos ir tarybos
  Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Tarybos sprendimai (iki 2011-09-30)
  Tarybos veiklos ataskaitos
  Etikos komisijos sprendimai
  Priėmimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Apie mus
  Nuostatai ir veikla
  Seniūnaitijos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Seniūnijos
 • Korupcijos prevencija
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Administracinė informacija
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Veiklos ataskaitos
  Veiklos sritys
  Darbo užmokestis
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Vadovų darbotvarkės
  Ūkio subjektų priežiūra
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Įstaigos istorija
  Administracinės naštos mažinimas
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Priimti įsipareigojimai
 • Veiklos sritys
 • Darbo ir priešgaisrinė sauga
  Aplinkosauga
  Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa
  Aplinkos monitoringas
  Aplinkos oras
  Atliekų tvarkymas
  Želdynų apsauga
  Saugomos teritorijos ir objektai
  Biologinė įvairovė
  Naudinga informacija
  Informacija apie tvarkomus želdinius
  Jaunimas
  Jaunimo reikalų taryba
  Jaunimo organizacijos
  Mokinių savivalda
  Finansavimo galimybės
  Atvirosios jaunimo erdvės
  Savanorystė
  Naudingos nuorodos
  Teisinė informacija
  Tyrimai
  Mobilizacija
  Kultūra
  Etninė kultūra
  Renginiai
  Kultūros ir meno taryba
  Kultūros centrai
  Kėdainių krašto muziejus
  Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Konkursų nuostatai
  Kultūros paveldas
  Aktualijos
  Nekilnojamosios kultūros vertybės
  Nekilnojamųjų kultūros vertybių stebėsena
  Teisės aktai
  Socialinė parama
  Kontaktai
  Informacija gyventojui
  Socialines paslaugas teikiančios įstaigos
  Teisinė informacija
  Sportas
  Sporto taryba
  Nevyriausybinės sporto organizacijos
  Sportas ir laisvalaikis
  Sporto renginiai
  Finansavimo galimybės
  Statybos ir turto ūkis
  Strateginis planavimas ir investicijos
  Sveikatos priežiūra
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Aktuali informacija
  Konkursai
  Ataskaitos
  Švietimas
  Veikla
  Švietimo taryba
  Bendrojo ugdymo mokyklos
  Neformaliojo švietimo mokyklos
  Ikimokyklinio ugdymo mokyklos
  Švietimo įstaigų vadovų veiklos ataskaitos, vertinimai ir užduotys
  Turto valdymas
  Valstybinė kalba
  Viešieji pirkimai
  Viešoji tvarka
  Žemės ūkis
 • Paslaugos
 • Informacijos rinkmenos
  Teikiamų elektroninių paslaugų aprašymai
  Paslaugos verslui
  Services for Business
 • Projektai
 • Investuotojui (For investor)
  Įgyvendinami projektai
  Įgyvendinti projektai (iki 2016 m.)
  Pateiktos paraiškos
  Projektai įgyvendinti nuo 2016 metų
 • Savivaldybės įmonės, įstaigos
 • Nevyriausybinės organizacijos
 • Nevyriausybinės organizacijos
  Nevyriausybinių organizacijų taryba
  Bendruomeninių organizacijų taryba
  Finansavimo galimybės
  Kėdainių miesto VVG
  Kėdainių rajono VVG
  Bendruomeninės veiklos rėmimas
 • E. demokratija
 • Tarybos posėdžiai
  Tarybos sprendimų projektai
  E-iniciatyvos
  E-apklausos
  E-problemos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
  E-peticijos (jungiamasi per Elektroninius valdžios vartus)
 • Konkursai
 • Konkursai į valstybės tarnybą
  Konkursai į įstaigų vadovų pareigas
  Atrankos į savivaldybės įmonių valdybos narius
 • Urbanistika ir architektūra
 • Teritorijų planavimas
  Statinių projektai
  Laisvos žemės plotai
  Leidimai ir rinkliavos
  Patvirtinti planai
  Bendrųjų planų stebėsena
 • Numerių suteikimas
 • Civilinė sauga
 • Vartotojų teisių apsauga
 • Ieškok pagalbos
 • Kėdainių miestas 360°
 • Nuorodos
 • Asmens duomenų apsauga
 • Savivaldybės vidinis kanalas
 •   Horizontalus meniu
 • Gyventojui
 • Asmenų aptarnavimo tvarka
  Atliekų tvarkymas
  Civilinė metrikacija ir archyvas
  Komunaliniai mokesčiai
  Ieškok pagalbos
  Teisinė pagalba
  Vyriausybės nariai priima
  Autobusų eismo tvarkaraščiai
  Traukinių tvarkaraštis
  Informacija apie bešeimininkį turtą
  Kėdainių rajono teritorijoje esančių kapinių sąrašas

 • Verslininkui
 • Parama smulkiam verslui
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras
  Ekonominė situacija
  Komisija
  Kėdainių laisvoji ekonominė zona
  Informacija verslui dėl COVID-19
 • Turistui
 • Kėdainių kraštas
  Įžymūs Kėdainių žmonės
  Istorinės datos
  Krašto istorija
  Kėdainių panoramos
  Kviečiame į Lietuvos centrą - Kėdainius!
  Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centras

  Apskaitos skyriaus nuostatai

  PATVIRTINTA:        
  Kėdainių rajono savivaldybės
  administracijos direktoriaus
  2017  m.  gegužės 31  d.
  įsakymu Nr. AD-1-736

  KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APSKAITOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROJI DALIS

  1. Apskaitos skyrius ( toliau - skyrius) - Kėdainių rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, veikiantis pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus nuostatus.
  2. Skyrius tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.
  3. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Finansų ministro įsakymais, kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais apskaitos darbą, rajono tarybos sprendimais, rajono mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir Kokybės vadybos sistemos reikalavimais (ISO 9001:2008)

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
  4.1. užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės ir savivaldybės lėšų naudojimą nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę;
  4.2. laiku fiksuoti apskaitos dokumentuose operacijas, susijusias su piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių bei pagrindinių priemonių judėjimu;
  4.3. tiksliai apskaityti išlaidų sąmatų vykdymo operacijas, atlikti ekonomiškai pagrįstus skaičiavimus šių operacijų tikslingumui patvirtinti ir ataskaitoms pildyti;
  4.4. vykdyti kuruojamos srities finansų kontrolę, kad savivaldybės administracijos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus;
  4.5. apskaičiuoti ir išmokėti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams darbo užmokestį. Sudaryti ir laiku pateikti įvairias ataskaitas ir pažymas apie darbo užmokestį.
  4.6. užtikrinti, kad informacija būtų prieinama tikrinančioms institucijoms.
  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
  5.1. skyriaus kompetencijos klausimais rengia arba dalyvauja rengiant savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus;
  5.2. vykdo savivaldybės administracijos biudžetinių, specialiųjų ir kitų lėšų pajamų ir išlaidų apskaitą;
  5.3. organizuoja savivaldybės administracijos finansinės atskaitomybės rengimą;
  5.4. užtikrina savivaldybės administracijai skiriamų ES ir valstybės bei savivaldybės biudžeto lėšų, taip pat kitų fondų lėšų apskaitą ir finansinės atskaitomybės rengimą;
  5.5. organizuoja lėšų pervedimą jų gavėjams pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas išlaidų sąmatas, sutartis;
  5.6. organizuoja skirtų valstybės biudžeto lėšų metinės ir ketvirtinių finansinių ataskaitų sudarymą, jas apibendrina ir pateikia lėšas skirusioms ministerijoms;
  5.7. inicijuoja sprendimus ir (ar) vykdo priimtus sprendimus, atlieka išankstinę, pakartotinę išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje;
  5.8. pagal kompetenciją dalyvauja diegiant informacines sistemas;
  5.9. teikia institucijoms, juridiniams ir fiziniams asmenims reikiamus duomenis, rašytinius ir žodinius paaiškinimus, konsultacijas, rekomendacijas skyriaus kompetencijos klausimais;
  5.10. atstovauja skyriaus reguliavimo sričiai priskirtų įstaigos interesams kitose institucijose apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės sudarymo, ES ir valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų gavimo, naudojimo ir kitais skyriaus kompetencijos klausimais;
  5.11. atlieka bankines operacijas;
  5.12. tvarko savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų komandiruočių apskaitą, kontroliuoja, kad būtų laiku už jas atsiskaityta;
  5.13. tvarko ir išrašo patalpų nuomos sąskaitas, pateikia jas savivaldybės administracijos patalpas nuomojančioms įstaigoms, išrašo sąskaitas komunalinius patarnavimus;
  5.14. tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, dalyvauja inventorizuojant turtą;
  5.15. tvarko materialinių vertybių apskaitą;
  5.16. tvarko debitorių – kreditorių apskaitą;
  5.17. organizuoja kasos darbą, tvarko kasos operacijų apskaitą;
  5.18. apskaito visus savivaldybės fondus;
  5.19. teisingai apskaičiuoja ir laiku perveda mokesčius į biudžetą ir valstybinio socialinio draudimo fondą;
  5.20. apskaito šalpos pensijų lėšas, paskaičiuoja šių lėšų poreikį, teikia šių lėšų panaudojimo ataskaitas;
  5.21. apskaito išmokų vaikams lėšas; paskaičiuoja šių lėšų poreikį, teikia šių lėšų panaudojimo ataskaitas;
  5.22. apskaito moksleivių nemokamo maitinimo lėšas, paskaičiuoja šių lėšų poreikį, teikia šių lėšų panaudojimo ataskaitas;
  5.23. priima mokyklų ataskaitas apie panaudotas nemokamo maitinimo lėšas, sudaro jų suvestines;
  5.24. organizuoja ir vykdo savivaldybės investicinių projektų apskaitą jų įgyvendinimo metu;
  5.25. užtikrina buhalterinės ir finansinės atskaitomybės sudarymą nustatytais terminais;
  5.26. vykdo kitas savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas.

  III. SKYRIAUS TEISĖS

  6. Skyrius, vykdydamas savo funkcijas ir jam pavestus uždavinius, turi teisę:
  6.1. reikalauti iš savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, kad būtų imtasi priemonių lėšų naudojimo efektyvumui didinti, lėšų ir materialinių išteklių normavimui bei saugumui užtikrinti, finansinei kontrolei stiprinti;
  6.2. kontroliuoti, kaip taikomos piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių naudojimo normos;
  6.3. gauti iš savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių sąmatų, sutarčių, susitarimų, protokolų ir kt. dokumentų kopijas, prekių, paslaugų pirkimo, atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktus, PVM sąskaitas  faktūras, sąskaitas  faktūras ir kt. reikalingus dokumentus užduotims ir pavedimams vykdyti;
  6.4. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir kt. darbuotojams.
  6.5. Skyriaus vedėjas ir specialistai, kurio pareigybės aprašyme tai numatyta, turi teisę pasirašinėti antruoju parašu savivaldybės administracijos bankinius dokumentus, antruoju parašu finansinės atskaitomybės dokumentus.  
  6.6. konsultuotis ministerijose, Vyriausybės įstaigose, vietos savivaldos institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose veiklos klausimais.
  6.7. dalyvauti aukštesniųjų valstybės institucijų organizuojamuose pasitarimuose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

  7. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia administracijos direktorius.
  7. Skyriaus vedėjui nesant, jį pavaduoja skyriaus vyriausiasis specialistas.
  9. Skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už pavestų funkcijų ir uždavinių, numatytų šiuose nuostatuose, įgyvendinimą.
  10. Už darbo drausmės pažeidimus, poelgius, nesuderinamus su valstybės tarnautojo etika, savo įgaliojimų viršijimą, pavestų užduočių ir funkcijų blogą vykdymą arba jų nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  11. Skyriaus darbuotojų atsakomybę reglamentuoja pareigybės aprašymai, Administracijos direktoriaus įsakymai, Mero potvarkiai, Savivaldybės tarybos sprendimai.
  © Kėdainių rajono savivaldybės administracija, 2005.
  Sprendimas: Idamas, naudojant Smart Web sistema.