Spausdinti
Logotipai Versija neįgaliesiems
English
Kėdainių r. savivaldybės administracija
Biudžetinė įstaiga
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai
Juridinių asmenų registras
Kodas 188768545
Tel. (8 347) 69 550, Faks. (8 347) 61 125
E.p. administracija@kedainiai.lt

Teisės aktų paieška
Viešojo administravimo kokybės politika
Elektroninės paslaugos
Strateginis veiklos planas
Kėdainių miesto bendrasis planas 2010-2020 metams
E. Žemėlapis
Tarybos posėdžių transliacija

Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031010203
Sausis
    2019     
Konkursai į valstybės tarnybą

1. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MIKALOJAUS DAUKŠOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

1. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka), savivaldybės biudžetinė įstaiga, buveinės adresas Didžiosios Rinkos a. 11, LT-57248 Kėdainiai,  Kėdainių r. sav., kodas 191029361.

2. Pareigos: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigų pavadinimas: Direktorius.
Bibliotekos direktorius vadovauja Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešajai bibliotekai ir atsako už jos veiklą.
Pagrindinės funkcijos (darbo pobūdis):
• organizuoja ir kontroliuoja Bibliotekos veiklą, planuoja strategines Bibliotekos veiklos kryptis;
• užtikrina efektyvų vadovavimą, Bibliotekos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, darbo organizavimą, turto apsaugą, racionalų išteklių valdymą, kontroliuoja jų naudojimą;
• analizuoja Bibliotekos veiklą ir priima sprendimus dėl veiklos efektyvumo gerinimo, teikia savininkui pasiūlymus, rengia metinius Bibliotekos veiklos planus ir ataskaitas;
• užtikrina su Bibliotekos veikla susijusių įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Kultūros ministerijos įsakymų, savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą;
• tvirtina Bibliotekos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, įgyvendina kitus darbdavio įgaliojimus valdymo srityje;
• teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, tvirtina Bibliotekos darbuotojų pareigybių aprašymus, vidaus darbo taisykles, struktūrinio padalinio nuostatus, kontroliuoja darbų saugą ir priešgaisrinę saugą;
• pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, pasirašo sutartis ir kitus dokumentus, atstovauja įstaigai teismuose ir kitose institucijose ar įgalioja tai daryti kitus asmenis;
• kelia kvalifikaciją kursuose, seminaruose, mokymuose, atitinkančiuose įstaigos veiklos pobūdį;
• bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis, kitomis rajono ir respublikos kultūros įstaigomis, analizuoja bendruomenės poreikius, rūpinasi veiklos viešinimu;
• vykdo kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, Bibliotekos nuostatuose.

3. Pretendento kvalifikaciniai reikalavimai:
3.1. Bendrieji reikalavimai Bibliotekos vadovui:
3.1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
3.1.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros arba informacinės veiklos srityje.
3.2. Specialieji reikalavimai Bibliotekos vadovui:
3.2.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautinius susitarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą bei gebėti juos pritaikyti praktikoje;
3.2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos bibliotekų sistema, bibliotekų veikla;
3.2.3. turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti organizuoti ir planuoti bibliotekos darbą, būti orientuotam į tikslus, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus;
3.2.4. išmanyti Kėdainių rajono savivaldybės kultūros savitumą;
3.2.5. mokėti rengti, vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas-projektus;
3.2.6. išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;
3.2.7. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;
3.2.8. išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.2.9. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos oficialių darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
3.2.10. turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių ir mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
3.2.11. profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją.

4. Pretendentas privalo pateikti:
4.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
4.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, aukštąjį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
4.3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
4.4. užpildytą pretendento anketą (pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą);
4.5. savo, kaip Bibliotekos vadovo, veiklos programą.

5. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo interneto svetainėse www.vtd.lt ir www.kedainiai.lt.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
6. Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima gauti Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriuje. Atsakingas asmuo – Kęstutis Stadalnykas, tel. (8 347) 69 575, el. paštas kestutis.stadalnykas@kedainiai.lt.


2. KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA KONKURSĄ VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOMS UŽIMTI (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS 8,1)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS
2. Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti skyriaus valstybės tarnautojų veiklą, atstovauti savivaldybės administraciją teisme, kituose įstaigose ir organizacijose, organizuoti ir vykdyti administracinių nusižengimų kontrolę, rengti teisės aktų projektus, administracinių nusižengimų prevencijos priemones ir programas.

III. VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – viešosios tvarkos užtikrinimo ir administracinių nusižengimų prevencijos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:                 
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų bendrąją darbo  patirtį;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo teisės taikymo srityje patirtį;
6.4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, teisės aktus reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, administracinę teisę;
6.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
6.6. išmanyti teisės aktų rengimo taisykles;
6.7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.8. išmanyti raštvedybos taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;
6.9. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programų paketu, teisės aktų paieškos sistemomis).
6.10. turėti B kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Dokumentai priimami 14 darbo dienų nuo paskelbimo VŽ/VTD.
Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą ir per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija;
2. gyvenimo aprašymą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant  užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą  (Europasas) ( OL2004 L 390, p.6);
3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Vadovavimo gebėjimus bus leidžiama tikrintis asmenims, kurie pateiks prašymą dalyvauti konkurse  ir gaus patvirtinimą, kad atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.  Registruotis į vadovavimo gebėjimų tikrinimą asmuo turi per 3 darbo dienas nuo šio atsakymo gavimo.
Adresas: J. Basanavičiaus, 36, LT-57228 Kėdainiai
Išsamesnė informacija: Telefonas:  8 347 44210

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-01-23 08:34:14
 
 
   
   
           
Iš viso apsilankė: 14206403
Šiandien apsilankė: 2217
Dabar naršo: 103
© Kėdainių rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas, naudojama SmartWeb sistema